Przepisy weterynaryjne

Baza aktów prawnych na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest źródłem prawa. Spełnia ona jedynie rolę pomocniczą i informacyjną.


Higiena Żywności

Rozp. UE 142_2011 w sprawie wykonania rozp. WE 1069_2009 określajace przepisy sanitarne dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZADZENIE (WE NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZPORZADZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiąjace szczególne przepisy dotyczace higieny w odniesieniu do żywnosci pochodzenia zwierzecego

ROZPORZADZENIE (WE) nr 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczace organizacji urzedowych kontroli

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczacych środkow spożywczych

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzedowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. okreslające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Higiena Żywności

Rozp. UE 142_2011 w sprawie wykonania rozp. WE 1069_2009 określajace przepisy sanitarne dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZADZENIE (WE NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZPORZADZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiąjace szczególne przepisy dotyczace higieny w odniesieniu do żywnosci pochodzenia zwierzecego

ROZPORZADZENIE (WE) nr 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczace organizacji urzedowych kontroli

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczacych środkow spożywczych

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzedowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. okreslające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Ochrona zwierząt

Rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie rejestru zwierząt, rejestru występów gościnnych, paszportów zwierząt oraz ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1840)

W sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

Rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

Rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003


CC i IRZ

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz. U. 2017 poz. 127)

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 546)

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 212004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażając

Rozporządzenie (WE) nr 17602000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10822003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 17602000 Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie komisji (WE) nr 11222009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 732009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 15052006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 212004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49498 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 82097 w odniesieniu do stosowania minimalnych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz proce

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego


Ochrona zdrowia zwierząt

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r w sprawie wprowadzania programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego (Dz.U.2012.1440)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)na 2011 r.

Uznanie stada za urzędowo wolne od chorób zakaźnych