Druki i formularze

Higiena Pasz

Wniosek o wpis do rejestru paszowego

Wniosek o wpis – zatwierdzenie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru paszowego

Wniosek o wpis uppz.

Wzór dokumentacji pasze

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności podmiotu działającego na rynku pasz

Zgłoszenie padnięcia bydła, owcy, kozy   |   Zgłoszenie elektroniczne >>


Higiena Żywności

Wniosek o dopuszczenie środka transportu do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń, nutrii

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt

Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego

Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne

Wniosek o rejestrację Rolniczego Handlu Detalicznego

Wniosek o rejestrację lub zatwierdzenie zakładu

Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia (MLEKO)


Ochrona Zwierząt

Zgloszenie-prowadzenia-dzialalnosci-nadzorowanej

Wniosek o przemieszczenie bydła do siedziby stada o nieznanym numerze identyfikacyjnym

Wniosek o zezwolenie TYP 1 po upływie ważności

Wniosek o zatwierdzenie działalności transport do 65 km

Wniosek o zatwierdzenie środka transportu typ 1 transport krótkotrwały

Wwniosek o zatwierdzenie środka transportu typ 2 transport długotrwały

Zestawienie ilości zwierząt przewożonych na samochodzie

Oświadczenie zakończenie działalności

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w sprawie higieny środków spożywczych (MLEKO)


Choroby Zakaźne Zwierząt

Wniosek o uznanie stada wolnego od gruźlicy, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła

Wniosek o uznanie stada wolnego od wirusa Aujeszkyego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu stada wolnego od gruźlicy, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła

 


Pasieki

Pasieki zgłoszenie rejestracyjne

Pasieki zgłoszenie zmian w gospodarstwie pasiecznym


Rzeźnie

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „Rzeźni rolniczej”

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny


Monitoring – lisy, dziki

Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji Weterynaryjnej

Protokół pobrania krwi od dzików