Regulamin

Regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 306),
 2. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 3, poz.3 z późn. zm.),
 3. niniejszego regulaminu,
 4. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach.

§ 2

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej ,,Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat gryficki,
 2. Powiatowym Lekarzu Weterynarii – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach,
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach,
 4. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach,
 5. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, pracownię lub samodzielne stanowisko pracy,
 6. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią lub zespołem.

§ 3

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje zadania i kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii:
 1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych ustaw,
 2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 2. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu gryfickiego.
 3. Siedziba Inspektoratu mieści się w Gryficach.

ROZDZIAŁ II

Organizacja wewnętrzna Inspektoratu

§ 4

W skład Inspektoratu wchodzą:

 1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,
 3. Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych,
 4. Pracownie badania mięsa na obecność włośni w Gryficach i w Chomętowie,
 5. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
 6. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

§ 5

Do wyłącznych kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

 1. udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu wraz z określeniem zakresu upoważnienia,
 2. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniach przed organami państwowymi i sądami.

§ 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu:

 1. wydaje akty prawa wewnętrznego,
 2. realizuje politykę kadrową,
 3. gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji,
 4. jest przełożonym dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie,
 5. reprezentuje Inspektorat na zewnątrz,
 6. udziela odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania Inspektoratu z wyłączeniem skarg na Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 7. współpracuje z organami Inspekcji Farmaceutycznej, organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 7

Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują dwie z następujących osób: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Główny Księgowy, Księgowa, Inspektor Weterynaryjny lub inny pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pracownik.

ROZDZIAŁ III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 8

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlega:
 1. Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych,
 2. Pracownie badania mięsa na obecność włośni w Gryficach i Chomętowie,
 3. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
 4. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlega:
 1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji .
 1. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

 1. Komórkami organizacyjnymi z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji kierownikiem jest starszy inspektor weterynaryjny, a w razie ich braku wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii inspektorzy weterynaryjni.
 3. W zespole do spraw finansowo- księgowym i administracyjnym kierownikiem jest Główny Księgowy.

§ 10

 1. Kierownicy zespołów odpowiadają za :
 1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. poprawność załatwianych spraw pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,
 3. porządek i dyscyplinę pracy,
 4. zgodność przygotowywanych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
 5. podział zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz opracowanie na piśmie propozycji zakresów czynności, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
 1. Projekty dokumentów, w szczególności pism, umów, porozumień, aktów administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, porozumienie, akt administracyjny lub inny dokument.
 2. Projekty pism, aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień, aktów administracyjnych oraz pism procesowych powinny być parafowane przez:
 1. pracownika zajmującego się sprawą,
 2. kierownika zespołu lub osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku pracy, z którego zakresem działania związany jest dokument,
 3. głównego księgowego, w przypadku gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,
 4. radcę prawnego w zakresie prawnym i redakcyjnym,
 5. Inspektora ochrony danych.
 1. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 11

Powiatowy Lekarz Weterynarii może upoważnić pracowników Inspektoratu do podpisywania pism, aktów administracyjnych (w tym decyzji administracyjnych) i innych dokumentów oraz podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu. Osoby upoważnione do załatwiania określonych spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisują dokumenty używając pieczęci, której wzór jest określony w załączniku nr 3.

§ 12

Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Inspektoracie

§ 13

Do zadań Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy, w szczególności:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
 2. przeprowadzanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
 3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
 4. przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu, wywozie i przywozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 5. przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
 6. przeprowadzanie kontroli wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:
 1. zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
 2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
 3. obrotu zwierzętami z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 4. prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,
 5. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,
 6. zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
 7. prowadzenia punktu kopulacyjnego,
 8. prowadzenia zakładu drobiu,
 9. prowadzenia:
 • przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
 • zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt,
 1. prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 2. chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie,
 3. utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań,
 4. hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,
 5. utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
 6. łowisk typu ,,wpuść” i ,, złów”,
 7. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi lub wnioski dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu;
 1. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 2. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego,
 3. przeprowadzanie kontroli na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową celem wydania opinii, co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy unijnych,
 4. przygotowywanie w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii planów gotowości z poziomu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na wypadek wystąpienia epizoocji,
 5. kontrola przestrzegania zasad rejestracji i identyfikacji zwierząt prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 6. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej,
 7. realizacja zadań związanych z kontrolami Wymogów Wzajemnej Zgodności,
 8. przestrzeganie zasad wymiany informacji w ramach systemów, o których mowa w przepisach,
 9. kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do:
 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. pobieranie próbek do badań,
 5. prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 1. współpraca w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Hodowców Koni, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi jednostkami w zakresie właściwości zespołu.

§ 14

Do zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy, w szczególności:

 1. kontrolowanie podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
 1. spełniania wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
 2. spełniania wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
 3. warunków, i zakresu prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowaniem, wdrożeniem i realizacją systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),
 4. sposobu znakowania i pakowania tych produktów,
 5. wymagań dotyczących środków transportu,
 6. prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty,
 7. pozyskiwania i sposobu zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 8. pozyskiwania i sposobu zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka w zakładach uboju bydła,
 9. obrotu środkami żywności pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi;
 1. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu oraz wywozie produktów żywności pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 2. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywanych zadań,
 3. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
 1. kontroli nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 2. realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt,
  w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach, badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych ndl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 1. kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do:
 1. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przed i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 2. badania mięsa zwierząt łownych,
 3. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 4. pobierania próbek do badań,
 5. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
 1. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej,
 2. przestrzeganie zasad przepływu informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego,
 4. wprowadzanie danych do rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty i do wykazu takich zakładów oraz aktualizacja tych danych,
 5. współpraca w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii z organami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Artkułów Rolno-Spożywczych oraz innymi jednostkami w zakresie właściwości Zespołu,
 6. sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie :

zbierania, transportowania, przechowywania, obróbki, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

 1. wprowadzanie danych do rejestru podmiotów w sektorze utylizacyjnym podlegających zatwierdzeniu lub rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1),
 2. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 3. przeprowadzanie kontroli urzędowych w gospodarstwach, które zakupiły nawozy organiczne i polepszacze gleby, wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów,
 4. przeprowadzanie kontroli warunków wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad trans granicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
 5. przeprowadzanie kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy wytwarzaniu, obrocie i stosowaniu pasz leczniczych w żywieniu zwierząt,
 6. wprowadzanie danych do rejestru podmiotów paszowych:
 1. podlegających rejestracji,
 2. podlegających zatwierdzeniu;
 1. pobieranie prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, skażeń promieniotwórczych i produktów leczniczych w paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
 2. przygotowywanie projektów aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikającego z wykonywania zadań,
 3. prowadzenie spraw związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie pasz.

§ 15

 1. Do zadań Zespołu do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych należy, w szczególności:
 1. planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianach w planie finansowym wydatków w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewody,
 6. sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół,
 8. administrowanie informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 9. kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja,
 10. sporządzanie analizy z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 11. sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form rozliczeń,
 12. sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 13. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności budżetowych jednostki,
 14. prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 15. sporządzanie sprawozdań dotyczących kosztów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w uzgodnieniu z zespołami merytorycznymi,
 16. prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątku obrotowego Inspektoratu,
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zawieranych z wyznaczonymi lekarzami weterynarii,
 18. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych w Inspektoracie,
 19. ewidencjonowanie zwolnień lekarskich,
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych pracowników Inspektoratu,
 21. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych,
 22. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej pracowników Inspektoratu,
 23. wydawanie pracownikom Inspektoratu zaświadczeń o zatrudnieniu,
 24. wydawanie świadectw pracy,
 25. przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań stanowiska pracy ds. pracowniczych,
 26. prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz przeciw pożarowych,
 27. archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 28. obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 1. Główny Księgowy odpowiada, w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
 1. prowadzenie rachunkowości Inspektoratu,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 16

 1. Do zadań Terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni należy:
 1. wykonywanie badań w kierunku włośni według metody wymienionej w ,,Księdze Zarządzania Pracowni Diagnostyki Włośnicy”,
 2. prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z wykonywaniem poszczególnych czynności oraz związanej z zapewnieniem systemu jakości.
 1. Pracownie badania mięsa na obecność włośni pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.

§ 17

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Inspektoratu,
 2. opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza jako organu administracji publicznej,
 3. udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego w zakresie działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii i komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 4. reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami i urzędami, w tym również zastępstwo prawne i procesowe,
 5. opiniowanie projektów umów, porozumień oraz upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu w zakresie ich zgodności z prawem.

§ 18

Do zadań stanowiska Inspektora Ochrony danych należy:

Zadania Inspektora ds. ochrony danych osobowych to nadzór nad ochroną danych osobowych i zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności IOD:

 1. zachowuje w tajemnicy lub poufności szczegóły wykonywanych zadań,
 2. informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z ochroną danych osobowych,
 3. prowadzi działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 4. współpracuje z organem nadzorczym,
 5. udziela informacji osobom, których dane dotyczą informacji zgodnie z przysługującymi im prawami,
 6. pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.