Regulamin

Regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach działa w szczególności na podstawie:

1.      ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.),

2.      zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. Urz. MRiRW  2010 Nr 3,poz.3 ze zmianami),

3.      niniejszego regulaminu.

§ 2

 1.      Regulamin organizacyjny, zwany dalej ,,Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryficach oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat gryficki;

2)      Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach;

3)      Zastępcy Powiatowego Lekarza – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach

4)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach;

5)      komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, pracownię lub samodzielne stanowisko pracy;

6)      kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem, a w przypadku zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności  starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

1.      Powiatowy Lekarz wykonuje zadania i kieruje Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

2.      Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

a)      wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. oraz  innych ustaw,

b)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

3.      Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4.      Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu gryfickiego ;

5.      Siedziba Inspektoratu mieści się w Gryficach przy ul. Śniadeckich 46c, 72-300 Gryfice.

6.      Pracownicy inspektoratu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

ROZDZIAŁ  II

 Organizacja wewnętrzna Inspektoratu

 

§ 4

1.      W skład Inspektoratu wchodzą:

a)      Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

b)      Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności,

c)      Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych.

d)     Samodzielne stanowisko do spraw pasz i utylizacji.

e)      Pracownie badania mięsa na obecność włośni.

f)       Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

2.      Zespołem  kieruje pracownik wyznaczony przez Powiatowego Lekarza.

§ 5

Do wyłącznych kompetencji Powiatowego Lekarza należy:

1)     udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu wraz z określeniem zakresu upoważnienia,

2)     udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekarza w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.

§ 6

Powiatowy Lekarz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu:

a)      wydaje akty prawa wewnętrznego,

b)     realizuje politykę kadrową,

c)      gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji,

d)     jest przełożonym dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie.

e)      reprezentuje Inspektorat na zewnątrz,

f)      udziela  odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania Inspektoratu,

g)     współpracuje z organami  Inspekcji Farmaceutycznej, organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

h)     w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Inspektoratu, jest organem pierwszej instancji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

i)       wyznacza lekarzy weterynarii wolnej praktyki do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 7

 1.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują dwie z następujących osób: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Główny Księgowy, Księgowa lub inny pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

ROZDZIAŁ III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 8

1.      W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza

działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.

2.      W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza  i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez

Powiatowego Lekarza.

3.      Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

a)      Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych;

b)      Pracownie badania mięsa na obecność włośni,

c)      Samodzielne  stanowisko do spraw pasz i utylizacji,

d)     Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

4.      Zastępcy Powiatowego Lekarza  bezpośrednio podlega:

a)      Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,

b)      Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.

5.      Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

1.      Komórkami organizacyjnymi z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy kierują kierownicy.

2.      W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, do spraw bezpieczeństwa żywności kierownikiem jest starszy inspektor weterynaryjny, a w razie ich braku wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza inspektorzy weterynaryjni, natomiast w zespole do spraw finansowo- księgowym i administracyjnym Główny Księgowy.

§ 10

 1.      Kierownicy zespołów odpowiadają za :

a)      należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa,

b)      poprawność załatwianych spraw pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,

c)      porządek i dyscyplinę pracy,

d)     zgodność przygotowywanych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.

e)      podział zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz opracowują na piśmie propozycje zakresów czynności, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi.

2.      Projekty dokumentów w szczególności pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza  opracowuje właściwa komórka organizacyjna z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, porozumienie, decyzja administracyjna lub inny dokument.

3.      Projekty pism, aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień, decyzji administracyjnych oraz pism procesowych powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą,

2)      kierownika zespołu lub samodzielne stanowisko pracy, z którego zakresem działania związany jest dokument,

3)      głównego księgowego w przypadku gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,

4)      radcę prawnego pod względem prawnym i redakcyjnym.

4.      Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 11

 Powiatowy Lekarz  może upoważnić pracowników Inspektoratu do podpisywania pism , decyzji ( w tym decyzji administracyjnych) i innych dokumentów oraz  podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu. Osoby upoważnione do załatwiania określonych spraw w imieniu Powiatowego Lekarza podpisują dokumenty używając stempla o brzmieniu: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach, z upoważnienia imię i nazwisko, stanowisko służbowe.

§ 12

Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek  organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik Nr 2

 

 

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Inspektoracie

 

§ 13

Do zadań Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:

 

1.      zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

2.      przeprowadzanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt,

3.      monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,

4.      przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu, wywozie i przywozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu,

5.      przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,

6.      Przeprowadzanie kontroli wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie:

a)      zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

b)     organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

c)      obrotu zwierzętami z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

d)     prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,

e)      prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,

f)      zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,

g)     prowadzenia punktu kopulacyjnego,

h)     prowadzenia zakładu drobiu,

i)       prowadzenia:

             – przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,

                              – zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi

                                zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych

                                   zwierząt,

j)       prowadzenia schronisk dla zwierząt,

k)     chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie,

l)       utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań,

m)   hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,

n)     utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,

o)     łowisk typu ,,wpuść”  i ,, złów”.

7.      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi lub wnioski dla Powiatowego Lekarza w zakresie zadań Zespołu.

8.      Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

9.      Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego.

10.  Przeprowadzanie kontroli na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową celem wydania opinii, co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

11.  Przygotowywanie w imieniu Powiatowego Lekarza planów gotowości z poziomu Powiatowego Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji.

12.   Kontrola przestrzegania zasad  rejestracji i identyfikacji zwierząt prowadzona przez Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

13.  Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej.

14.  Realizacja zadań związanych z kontrolami Wymogów Wzajemnej Zgodności.

15.  Przestrzeganie zasad wymiany informacji w ramach systemów o których mowa w przepisach.

16.  Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do:

a.       szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b.      sprawowania  nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c.       badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia.

17.  Współpraca w imieniu Powiatowego Lekarza z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Hodowców Koni ,Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi jednostkami w zakresie właściwości Zespołu.

  § 14

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, należy:

1.      Kontrolowanie podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:

a.       spełniania wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,

b.      spełniania wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,

c.       warunków, i zakresu  prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowaniem, wdrożeniem i realizacją systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),

d.      sposobu znakowania i pakowania tych produktów,

e.       wymagań dotyczących  środków transportu,

f.        prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty,

g.      pozyskiwania i sposobu zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

h.      pozyskiwania i sposobu zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka w zakładach uboju bydła,

i.        obrotu środkami żywności pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi.

2.      Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu oraz wywozie produktów żywności pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

3.      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych  oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywanych  zadań .

4.      Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:

a)      kontroli nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

b)      realizacji krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej  do pojenia zwierząt i paszach, badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych  polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych ndl-PCB u zwierząt  i  w produktach  pochodzenia zwierzęcego.

5.      Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do:

a)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w tym badania przed i poubojowego, oceny  mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

b)      badania mięsa zwierząt łownych,

c)      sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

d)     pobierania próbek do badań.

6.      Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej      z przepisów prawa w formie papierowej i elektronicznej.

7.      Przestrzeganie zasad przepływu informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych.

8.      Prowadzenie spraw związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego.

9.      Wprowadzanie danych do rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty i do wykazu takich zakładów oraz aktualizacja tych danych.

10.  Współpraca w imieniu Powiatowego Lekarza z organami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Artkułów Rolno-Spożywczych oraz innymi jednostkami w zakresie właściwości Zespołu.

§ 15 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw pasz i utylizacji należy:

 

1.       Przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie:

–        zbierania, transportowania, przechowywania, obróbki, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

2.      Wprowadzanie danych do rejestru podmiotów w sektorze utylizacyjnym podlegających zatwierdzeniu lub rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1069/2009.

3.      Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej  przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.

4.       Przeprowadzanie kontroli urzędowych w gospodarstwach, które zakupiły nawozy organiczne i polepszacze gleby, wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów.

 

5.      Przeprowadzanie kontroli warunków  wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad trans granicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

6.      Przeprowadzanie kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy wytwarzaniu, obrocie i stosowaniu pasz leczniczych w żywieniu zwierząt.

7.      Wprowadzanie danych do rejestru podmiotów paszowych:

a)      podlegających rejestracji,

b)      podlegających zatwierdzeniu.

8.      Pobieranie prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku substancji niedozwolonych, pozostałości  chemicznych, biologicznych, skażeń promieniotwórczych   i produktów leczniczych  w paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

9.      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikającego z wykonywania  zadań.

10.  Prowadzenie spraw związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie pasz.

                                      

§ 16

1.Do zadań zespołu do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych  należy:

1)      planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)      opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

5)      przygotowywanie projektów zarządzeń Powiatowego Lekarza o zmianach w planie finansowym wydatków w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewody,

6)      sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)      sporządzanie sprawozdań dla WIW oraz GUS w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół,

8)      administrowanie informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,

9)      kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja,

10)  sporządzanie analizy z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

11)  sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych form rozliczeń,

12)  sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych ubezpieczeń społecznych,

13)  prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności budżetowych jednostki,

14)  prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

15)  sporządzanie sprawozdań dotyczących kosztów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w uzgodnieniu z Zespołami merytorycznymi,

16)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątku obrotowego Inspektoratu

17)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zawieranych z wyznaczonymi lekarzami weterynarii,

18)  prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych w Inspektoracie,

19)  ewidencjonowanie zwolnień lekarskich,

20)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych pracowników Inspektoratu,

21)  sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych,

22)  prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej pracowników Inspektoratu,

23)  wydawanie pracownikom Inspektoratu zaświadczeń o zatrudnieniu,

24)  wydawanie świadectw pracy,

25)  przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań stanowiska pracy ds. pracowniczych,

26)  prowadzenie spraw związanych z BHP i p-poż.,

27)  archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych,

28)  obsługa platformy E-PUAP,

29)   bieżące śledzenie przepisów prawnych dotyczących powierzonych zadań.

2.Główny Księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości  oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości Inspektoratu,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

   a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

   b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i

       finansowych

§ 17

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1.      udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Inspektoratu,

2.      opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza jako organu administracji publicznej,

3.      udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego w zakresie działalności Powiatowego Lekarza i komórek organizacyjnych Inspektoratu,

4.      reprezentowanie Powiatowego Lekarza  przed sądami i urzędami, w tym również zastępstwo prawne i procesowe,

5.      opiniowanie  projektów umów, porozumień oraz upoważnień do załatwiania spraw w imieniu  Powiatowego Lekarza oraz pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu w zakresie ich zgodności z prawem.

 

§ 18

1.Do zadań Terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni należy:

1)     wykonywanie badań w kierunku włośni według metody wymienionej w ,,Księdze Zarządzania Pracowni Diagnostyki Włośnicy”,

2)     prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z wykonywaniem poszczególnych czynności oraz związanej z zapewnieniem systemu jakości.

2. Pracownie badania mięsa na obecność włośni pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.

ROZDZIAŁ V

 Postanowienia końcowe

 

§ 19 

1.      Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

2.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.